2014-02-01

Kebohongan Kesaksian Ahmad Qoni Rizki: Tuhan Yesus Dalam Alquran

Menyebarkan kesaksian hoax dengan tokoh fiktif merupakan salah satu bentuk keahlian Kristen dalam menegakkan agamanya. Dengan bermodal pengetahuan Islam yang minim dan penyelewengan potongan dalil Al-Qur'an, ditambah imajinasi kebohongan dalam merangkai narasi fiksi, membuat individu Kristen berhasil menciptakan sebuah karangan hoax yang sangat populer diberbagai jejaring sosmed.

Kesaksian tersebut mengatasnamakan Ahmad Qoni Rizki yang mengaku menemukan ketuhanan Yesus dalam Al-Qur'an. Berikut tulisan lengkapnya:

Kesaksian Ahmad Qoni Rizki: Tuhan Yesus Dalam Alquran:
KESAKSIAN AHMAD QONI’ RIZQI

TUHAN YESUS KRISTUS DALAM ALQURAN — Di dalam perenungan saya menemukan sebuah kesimpulan, bahwa semua orang Kristen sudah menerima anugrah keselamatan. Sedangkan saya masih terus berdoa siang malam meminta-minta untuk diberi keselamatan dan mendoakan nabi Muhammad Saw beserta keluarganya supaya diberi keselamatan. Dari situ saya bertambah semangat untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al Qur’an. Mulai dari Surat Al Faatikhah sampai surat An Nas. Dimana penekanan surat Al Faatikhah terletak pada ayat 5 dan 6, yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada allah saja, supaya manusia diberi hidayah (petunjuk) allah ke jalan yang lurus.

“Iyyaa kana’ budu wa iyya kanasta’iin Ihdinaash shiroo thol mustaqiim ” “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus. “Qs. 1:5-6.
Saya teruskan membaca Al Qur’an ayat demi ayat, surat demi surat saya temukan jawabannya yang berbunyi:
“wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi un, hadzaa shiraatum mustaqiim.”
“Dan sesungguhnya ISA AL MASIH itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku. Ini lah jalan yang lurus.

Az Zukhruf 43:61
Di situ Al Qur’an menyatakan bahwa ISA AL MASIH memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Timbul pertanyaan dalam hatiku: “Bukankah hanya allah Swt yang mengetahui tentang hari kiamat itu?” Sebab kalau menurut pernyataan Al Qur’an Surat Luqman, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah.
“Innallaha `indahu `ilmussa’ati wa yunazzilul ghoitsa… “
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan Hari Kiamat im… ” Qs. Luqman 31.34
Tapi mengapa ISA AL MASIH juga mengetahui lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama ISA AL MASIH itu ?

Untuk mengetahui lebih lanjut siapakah sebenarnya ISA AL MASIH itu, saya bolak balik membaca Al Qur’an. Lalu di saat saya membaca Surat All Imrom 3:45, disitu kutemukan jawaban yang bunyinya demikian: “idz golatil malaikatu ya maryama innalloha yubasysyiniki bi kalimatim minhus muhul masihu ‘isabnu maryama wajihan fiddunya wal akhiroti wa minal muqarrobin”
“Ketika Malaikat berkata: Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan rahmat daripada-Nya namanya AL MASIH ISA Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang terdekat dengan Tuhan”. Qs. 3:45

Saya merasa terentak melihat pernyataan ayat di atas itu, kata hati rohani saya semakin menyadari dan memahaminya. Karena dengan jelas dan tegas ayat itu mengatakan bahwa ISA AL MASIH dalam pra keberadaan-NYA atau sebelum ada di dalam kandungan Maryam adalah Kalam atau Firman dari Allah. Kata AL MASIH artinya yang diurapi yang ditahbiskan atau yang dinobatkan, serta diikuti dengan kata Wajihaan fiiddunyaa wal akhirah, yang artinya terkemuka di dunia dan di akhirat.

Jadi seeara tersirat dan tersurat ayat itu menyatakan bahwa ISA AL MASIH itu pada hakikatnya adalah Firman ALLAH yang diurapi dengan status kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat.
Pertanyaannya, siapakah oknum yang punya kedudukan dan kehormatan terkemuka di dunia dan di akhirat kecuali Allah Swt. Lalu, siapakah sebenarnya ISA AL MASIH itu ? Sebab tidak ada manusia, Nabi, Rasul sampai Malaikat pun yang punya kedudukan atau kehormatan terkemuka di dunia dan di akhirat.

Saya dibuat semakin bertanya-tanya dan akhirnya saya temukan juga jawabannya dalam Surat An Nisaa 4:171 yang saya ambil pointnya saja demikian bunyinya: “Innamaal masiikhu Isabnu maryama Rasulullah wa kalimatuhu al qohaa ilaa maryama wa rukhu minhu”. Artinya: Sesungguhnya AL MASIH ISA Putra Maryam itu, adalah utusan ALLAH dan kalimat-NYA yang disampaikan kepada Maryam, dan Roh dari-NYA”. Qs. 4:171

Dari sini bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas menyatakan ISA AL MASIH itu utusan ALLAH, ISA AL MASIH itu Firman ALLAH, ISA AL MASIH itu ROH ALLAH, ayat itu juga didukung Hadits Shahih Bukhari (HSB) 1496 clan Hadits Anas Bin Malik hal. 72:
ISA faa innahu Rohulullah wa kalimatuhu.
ISA itu sesungguhnya ROH ALLAH dan Kalam ALLAH.

Disamping itu saya juga membaca pernyataan Hadits Shokhih Muslim dan Hadits Shokhih Bukhori yang mengatakan:
“Wal ladzi nafsi bi yadihi layusyikanna ayyanzila fi kumubnu maryama hakamam muqsithon “
Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Anak Maryam akan turun ditangah-tengah kamu, Dia akan menjadi Hakim yang adil. “
HSM 127, HSB 1090
Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi dalam hatiku, “Siapakah sebenarnya ISA AL MASIH itu?” Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al Qur’an, bahwa Allah itulah Hakim yang seadil-adilnya.
“Alaysallahu bi akh khamil khakhimin ” “Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya ” Qs. At Tim 95:8

Walaupun semuanya itu sudah jelas, tetapi saya tetap belum mau mempercayai dan mengimani YESUS KRISTUS itu adalah TUHAN dan Juruselamat saya. Karena masalah keyakinan kepercayaan dan keimanan, tidak segampang orang membalikkan telapak tangan langsung terima dan diaminkan atau tidak semudah orang yang beli jajan di pinggir jalan langsung ditelan jadi kenyang. Tetapi ini masalah hati nurani yang suci, maka membutuhkan pencerahan, penerangan Sang Ilahi Yang Maha Suci supaya hati nurani ini dapat mengambil suatu keputusan untuk menyatakan keberanian tentang kebenaran yang datang dari TUHAN Pencipta dan Penguasa Semesta Alam. Maka untuk mendukung dan memperkuat semuanya itu saya langsung terus untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al Qur’an maupun Hadits yang berkaitan dengan kesaksian dan pengakuan mengenai pemyataan tentang ISA AL MASIH itu:

Dalam Al Qur’an:
1. Qs. 19 : 19 — “ Isa Al Masih seorang anak laki-laki yang suci.
2. Qs. 19:21 — “ ISA AL MASIH sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah.
3. Qs. 3:46, 5:19, 20, 110 — “ ISA AL MASIH semasa dalam buaian dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia.
4. Qs. 19:31 — “ ISA AL MASIH seorang yang diberkati Allah dimana saja berada.
5. Qs. 3:49, 5:110 — “ ISA AL MASIH, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak (lepra) dan menghidupkan orang mati.
6. Qs. 3:45 — “ ISA AL MASIH adalah Kalam Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat.
7. Qs. 4:171 — “ ISA AL MASIH utusan Allah, Kalam Allah dan Roh Allah.
8. Qs. 21:91 — “ ISA AL MASIH dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam

Dalam Hadits:
l. HSB. 1496 — “ ISA AL MASIH itu utusan Allah, Kalam Allah, Rob Allah.
2. HSB. 1090 dan HSM 127 — “ ISA AL MASIH akan turun menjadi Hakim yang adil.
3. H. Anas bin Malik hal. 72 — “ ISA AL MASIH Roh Allah dan Kalam Allah.
4. HSM Jilid I hal. 74 — “ ISA AL MASIH adalah Iman Mahdi dan Hakim yang adil.
5. H. Ibnu Majah — “ Tidak ada Imam Mahdi selain — “ ISA AL MASIH putra Maryam.

Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al Qur’an dan Hadits perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju “Jalan Keselamatan”. Tetapi ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan, yaitu masalah amal yang selama ini udah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibadah yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad (keluar) dari agama Islam segala amal ibadahnya akan musnah terhapus. Padahal bekal untuk menuju kehidupan kekal harus disertai dengan banyak amal.

Dari sini saya kembali dihantui perasaan takut, kuatir, keraguan, kebimbangan dan ke-bingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka Kitab Hadits dan Al Qur’an. Pada saat membuka Hadits Shohih Muslim, saya temukan jawaban persoalan amal yang sangat melegakan dan memuaskan yaitu di HSM no. 2412-2414 yang menjelaskan dengan gamblang bahwa:
” Anjaabir qaala sami ‘tun nabiyya sholallahu `alaihi wa sallam yaquulu: laa yud khilu akhadan minkum `amluhul jannah, wa laa yujiiruhu minannaar. Wa laa anaa. illa birakh matin minallah ” “Dari Jabir r.a. katanya dia mendengar Nabi Saw. bersabda: “Bukan amal seseorang yang memasukannya ke Surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Swt. belaka” HSM 2412-2414

Dan Al Qur’an pun juga menyatakan dengan jelas yaitu Qs. 44:40-42, “Inna yaumal fashli miiqaatuhum ajma’iin “
“Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya ” Qs. 44:40
“Yauma laa yughnii maulan anmaulan syaian walaahum yunsharuun” “Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan ” Qs. 44:41
`Illa man rrakhimallahu innahu huwal `aziizur- rokhiim. ” “Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. ” Qs. 44:42
Kesimpulannya Qs. Ad Dukhaan ayat 40-42 menyatakan:
Pada hari keputusan (penghakiman, pengadilan) tak seorang pun kerabat yang bisa memberi manfaat (pertolongan) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah.

Ternyata menurut pernyataan Qs. 19:21: Bahwa ISA AL MASIH itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah.
“Qaala kadzaliki qaala rabbuka huwa `alayya hayyinum wa linaj’alahu, ayatanllinnaasi warakhmatan minnaa; wa kana amran maqdhiyyaa. “
Jibril berkata:: Demikianlah Tuhanmu berfirman “Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. ” Qs. Maryam 19.21

KESIMPULAN
Dengan demikian akhirnya saya simpulkan bahwa umat Kristen sudah dijamin dengan kepastian keselamatan, sedangkan kami setiap hari berkali-kali berdoa meminta supaya diberi keselamatan, serta berkali-kali pula setiap hari kami mendoakan nabi Muhammad Saw dan keluarganya supaya diberikan keselamatan:
Allah huma sholi `ala Muhammad wa `ala `ali Muhammad.
Ya Allah berikanlah keselamatan kepada nabi Muhammad dan keluarganya (doa Shalawat).

Karena hal itu adalah perintah Al-Qur’an bahkan Allah dan para Malaikat pun juga bershalawat untuk Nabi.
Innallaha wa malaikatuhu yusholluuna `alaannabiyyi, yaa ayyu halladziina amanuu shalluu `alaihi wasalimuu tasliimaa. Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Qs. Al Ahzab. 33:56)
Oleh sebab itu kami setiap hari berkali-kali juga memohon kepada Tuhan supaya ditunjukkan ialan yang lurus.
Ihdinash shiroothol mustaqiim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Qs. Al Faatikhah 1:6).

Dan Allah memberikan jawaban permohonan kami itu di dalam Al Qur’an “wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi un, hadzaa shiraatum mustaqiim. “
“Dan sesungguhnya ISA AL MASIH itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Az Zukhruf 43:61
Maka di dalam Al Qur’an ayat berikutnya ISA AL MASIH memberikan perintah supaya bertagwa kepada Allah dan taat kepadanya. … fat taqullaha wa athii ‘uun … maka bertaqwalah kepada Allah clan Taatlah kepadaku (Qs. Az Zukhruf 43:63).
Melalui pernyataan itu akhirnya bisa saya ketahui bahwa ISA AL MASIH adalah sosok pribadi yang terkemuka atau terbesar di dunia dan di akhirat (Qs. 3:45). Serta Kalam Allah dan Roh Allah (Qs. 4:171 clan HSB 1496).
Dan ISA AL MASIH itulah nanti yang akan menjadi Hakim yang adil (HSB. 1090 clan HSM. 127). Lewat keputusan Hakim yang adil itulah setiap manusia akan dinyatakan masuk ke dalam surga atau dijebloskan ke dalam neraka.
Di hadapan Hakim yang adil itu nanti tidak ada siapa saja dan apa saja yang bisa memberi syafaat (pertolongan) kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah (HSM. 2412-2414 clan Qs. 44:40-42).
Siapakah sosok pribadi yang disebut rahmat dari Allah itu? Sesungguhnya ISA AL MASIH itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah (Qs. 19:21).
Dengan demikian manusia itu bisa selamat di hadapan Hakim yang adil nanti kalau orang itu sudah punya tanda dan rahmat dari Allah.

Apakah tandanya itu nanti ? Yaitu mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati serta tulus murni bahwa ISA AL MASIH atau YESUS KRISTUS itu adalah TUHAN dan Juruslamatnya.

Dari artikel diatas, Admin pribadi sangat yakin Muslim yang awam sekalipun dapat mendeteksi dan mensinyalir bahwa cerita diatas hanyalah karangan hoax belaka. Penuh dengan potongan dalil tanpa pengertian sempurna yang hanya ditambal dengan asumsi pribadi nyata menunjukkan penulisnya tidak memiliki pengetahuan apa-apa mengenai Islam apalagi ilmu memadai tentang Al-Qur'an. Belum lagi narasi yang tidak lebih baik dari karangan bebas anak-anak ditambah tidak adanya identitas yang pasti mengenai siapa Ahmad Qoni Rizki dalam tulisan tersebut semakin membuktikan bahwa kesaksian itu hanya sebatas dongeng belaka.

Meskipun begitu, kesaksian palsu ini benar-benar populer dikalangan Kristen. Bahkan di jejaring sosial Facebook terutama dalam postingan seorang facebooker bernick Samuel Benny, kesaksian ini telah di share sampai ribuan kali dengan komentator Kristen yang terus bertambah.

Ahmad Qoni Rizki, Samuel Benny, Yesus Dalam Alquran

Kesaksian ini pun juga disebarluaskan di media lain semacam Kaskus dan Yahoo oleh para misionaris Gereja. Dan materi atau isi konten dalam tulisan tersebut, yang sebenarnya sudah basi dan nyata dustanya, banyak digunakan dan dicopy paste para Kristiani dalam berargumen dengan umat Muslim. Bermodal kutipan dalil yang tidak lengkap, Kristiani pun merasa dirinya sebagai pakar Islamologi meskipun statement mereka sangat mudah dibantah.

Menanggapi hal ini, Admin tentu saja bukan mengkhawatirkan keimanan saudara Muslim apakah akan terpengaruh dengan kesaksian palsu seperti itu. Tapi karena jelas cerita ini pada dasarnya telah melecehkan Islam dengan mengarang sesuatu yang bukan kebenaran tapi mengatasnamakan Al-Qur'an, membuat tokoh fiktif dengan identitas nama seorang Muslim yang telah mengkonfirmasi tidak pernah memberi kesaksian itu, serta tulisan yang hanya menjauhkan Kristiani sendiri dari kebenaran sesungguhnya. Maka dari itu perlunya dibongkar berbagai kepalsuan dalam cerita tersebut untuk membuktikan bahwa kesaksian itu hanyalah karangan hoax belaka.

Konfirmasi Dari Ahmad Qoni Rizki

Ahmad Qoni Rizki, Komentar Facebook Seperti yang telah dibaca dalam tulisan diatas, kesaksian tersebut mengatasnamakan Ahmad Qoni Rizki sebagai sosok yang mengaku menemukan ketuhanan Yesus dalam Al-Qur'an. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Qoni Rizki ini dalam kisah itu benar-benar ada dan pernah eksis. Ini membuktikan bahwa sosok Ahmad Qoni Rizki dalam kisah kesaksian diatas adalah bohong dan tokoh fiksi belaka.

Justru yang ada, nama Ahmad Qoni Rizki adalah nickname seorang facebooker Muslim yang telah memberikan konfirmasi bantahan sendiri mengenai kebenaran kesaksian tersebut. Ahmad Qoni Rizki membantah secara tegas kesaksian yang mencatut namanya itu yang kini telah tersebar luas.

Berikut komentar penegasannya:

  | Ahmad Qoni' Rizki
  itu ya yang ada di akun milik samuel benny? Atau sudah ada dan menyebar di akun2 lain? jujur kaget banget waktu teman saya mengabari bahwa nama saya dipakai PIHAK KRISTEN untuk “cerita fiksi kesaksian”.

  SAYA BERSAKSI bahwa saya tidak pernah memberi kesaksian seperti itu. PIHAK KRISTEN/MISSIONARIS memanfaatkannya supaya ORANG PERCAYA DAN TERPEROSOK ke dalam ajarannya. PADAHAL ITU KESAKSIAN PALSU. Perlu anda ketahui, saya sejak beberapa tahun lalu tergabung dalam grup diskusi agama. Mungkin dari situ pihak kristen memanfaatkan nama-nama untuk dijadikan kesaksian.

  Bisa anda simpulkan, bagaimana tindaktanduk pihak kristen dalam melancarkan misi kristenisasi di negeri ini, apapun dihalalkan. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah memberi kesaksian itu.
  13 Maret pukul 14:53
Pernyataan tersebut merupakan klarifikasi langsung dari komentar pertanyaan seorang facebooker bernickname Mariam Netayahu.

Berdasarkan fakta ini, Ahmad Qoni Rizki dalam kisah kesaksian yang dibuat Kristiani adalah sosok fiktif atau rekayasa dan hanya mencatut nama dari seorang facebooker Muslim yang sampai saat ini masih beragama Islam.

Referensi Karangan Dari Paulus M

Tulisan yang diklaim sebagai kesaksian Ahmad Qoni Rizki tersebut materi sebenarnya bersumber dari buku seorang Kristiani bernama Paulus M. Isi kesaksian itu berasal dan dicopas dari buku yang berjudul 'Islam Bertanya Kristen Menjawab' karya Paulus M ini. Dalam buku itu sendiri, tidak dicantumkan nama siapa yang memberi kesaksian.

Islam Bertanya Kristen Menjawab, Paulus M

Dan Paulus M ini sendiri tidak jelas identitasnya siapa. Apakah dia seorang tokoh pendeta, murtadin, atau blogger Kristen biasa, tidak ada referensi yang menjelaskan dengan pasti dalam bukunya maupun dari sumber lain.

Yang pasti Paulus M ini telah sukses menyebarkan hoax populer dikalangan orang Gereja. Dan tulisan dalam bukunya itu banyak disebarluaskan para misionaris internet dengan pencaplokan nama-nama fiktif agar artikel kesaksian yang sudah terbukti palsu tersebut terkesan berotoritas.

Berdasarkan penelusuran kami sebelumnya, tulisan yang tersebar itu tidak hanya dialamatkan pada nama Ahmad Qoni Rizki, tapi juga nama lain bahkan nama perempuan, yang sampai saat ini kami masih lupa dimana pernah menemukan situs yang mencatat demikian. Jika ada yang tahu silahkan infokan disini untuk menambah referensi bukti hoax dari kisah diatas.

Menjawab Klaim Ketuhanan Isa

Seperti yang diutarakan dimuka, materi utama dari isi kesaksian hoax tersebut sebenarnya sudah basi dan telah sering dijawab oleh umat Islam dalam berbagai argumen dan kesempatan. Pada dasarnya Al-Qur'an sendiri juga tidak mendukung klaim yang disebut sebagai ketuhanan Isa itu. Secara tegas Al-Qur'an sudah memberikan konfirmasi mengenai kekafiran dan kesesatan bagi siapapun yang menuhankan Nabi Isa Alaihissalam.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
Laqad kafaral-ladziina qaaluuu innallaha huwal masiihuubnu maryama waqaalal masiihu yaa banii israa-iilaa’buduullaha rabbii warabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu ’alaihil jannata wama’waahunnaaru wamaa li-zhzhaalimiina min anshaarin

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.(QS. Al-Maa'idah' 5:72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Laqad kafaral-ladziina qaaluuu innallaha huwal masiihuubnu maryama qul faman yamliku minallahi syai-an in araada an yuhlikal masiihaabna maryama wa-ummahu waman fiil ardhi jamii’an walillahi mulkus-samaawaati wal ardhi wamaa bainahumaa yakhluqu maa yasyaa-u wallahu ’ala kulli syai-in qadiirun

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam." Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?." Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. Al-Maa'idah' 5:17)

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
Maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi anii’buduullaha rabbii warabbakum wakuntu ’alaihim syahiidan maa dumtu fiihim falammaa tawaffaitanii kunta antarraqiiba ’alaihim wa-anta ’ala kulli syai-in syahiidun

Aku (Isa) tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.(QS. Al-Maa'idah' 5:117)

Jika ayat-ayat diatas masih belum cukup, maka berikut pemaparan yang lebih cermat dan lugas atas bantahan terhadap klaim Kristiani bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits mendukung ketuhanan Isa.

Menjawab Klaim Ketuhanan Isa Dalam Al-Qur'an Dan Hadits:
ANSWERING CHRISTIANITY: Menjawab Klaim Ketuhanan Isa Dalam Al-Qur'an Dan Hadits

Kristiani senantiasa mencari cara untuk mendukung dogma palsu yang mereka anut, salah satunya dengan memilintir berbagai ayat dalam Al-Qur'an begitu juga dengan Hadits Rasulullah untuk mencari klaim soal kebenaran agama mereka yang sesungguhnya tidak pernah ada. Seperti apa yang akan kita bahas saat ini, yaitu berbagai klaim ketuhanan Isa yang menurut Kristiani ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Tentu klaim ketuhanan Isa ini merupakan pernyataan konyol dan mengada-ada, lebih irasional lagi referensinya diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Karena jelas selama mengacu kepada Al-Qur'an dan sumber Islam lainnya, tidak akan pernah ditemukan ketuhanan Nabi Isa dan pendukungan terhadap dogma Kristen. Justru Al-Qur'an datang salah satunya untuk meluruskan berbagai penyesatan ajaran sebelumnya terutama Kristen dan Yahudi, dimana salah satunya membantah fitnah Kristen yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan dan fitnah Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah nabi palsu dan anak hasil perzinahan.

Bantahan terhadap Nasrani/Kristen:
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.(QS. Al-Maa'idah' 5:72)

Bantahan terhadap Judaism/Yahudi:
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),(QS. An-Nisaa' 4:156)

Adanya klaim ketuhanan Isa ini menjadikan bermunculannya murtadin-murtadin palsu yang mengaku meninggalkan Islam dan masuk Kristen dengan alasan menemukan ketuhanan Nabi Isa dalam Al-Qur'an. Jelas ini pengakuan konyol sekaligus memalukan, apa yang mereka lakukan hanyalah mempertontonkan ketidaktahuan karena ayat yang mereka kutip pada dasarnya hanya memperkuat kedudukan Nabi Isa sebagai utusan Allah sehingga hanya akan menjadi bahan tertawaan umat Muslim saja.

Walaupun klaim-klaim kosong yang mereka berikan itu hanyalah sesuatu yang mempermalukan diri mereka sendiri sekaligus menunjukkan kebutaan mereka terhadap Islam dan Al-Qur'an, tidak jarang ada saja Muslim awam yang kurang mengetahui terpengaruh dengan perkataan mereka yang menipu. Untuk itu disini kami akan membahas secara singkat berbagai klaim tidak berdasar tersebut.

KLAIM AL-QUR'AN

1. Isa terkemuka dunia dan akhirat
"(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)," (QS. Ali-Imran 3:45)

Tanggapan:
Sebelumnya mari kita lihat kata Arab yang digunakan dalam ayat tersebut.

QS. Ali-Imran 3:45
إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
"Idz Qaalati malaaikatu yaamaryamu innallaaha yubasysyiruka bikalimatin minhu ismunul masiihu isa ibnu maryama wajihan fiddunnya wal akhirati wa minal muqarrabiin"

Dalam ayat diatas, "wajihan" yang diartikan sebagai terkemuka. Kata "wajihan" juga berarti terhormat namun "wajihan" bukan bermakna paling atau mengungguli. Penghormatan atas nabi lain pun menggunakan kata "wajihan" karena para nabi adalah orang-orang yang terkemuka, mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia lebih oleh Allah Subhana Wa Ta'ala. Contohnya penyebutan Nabi Musa juga memakai kata "wajihan".

QS. Al-Ahzab' 33:69
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا
"Yaa ayyuhal ladziina amanuu laa takuunuu kalladziina aadzau muusaa fabarra-ahullaahu mimmaa qaaluu wa kaana 'indallaahi wajihan."
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat/terkemuka di sisi Allah."

Jelasnya yang dimaksud orang yang termuka dalam Al-Qur'an bukan hanya Nabi Isa namun juga nabi-nabi yang lain. Jadi ayat diatas tidak membuktikan bahwa derajat Nabi Isa lebih tinggi dari nabi lain, karena semua nabi tentunya terkemuka disisi Allah Subhana Wa Ta'ala. Mengenai "muqarrabin" atau orang yang didekatkan, kata tersebut jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah salah satu orang yang didekatkan artinya masih banyak "muqarrabin" lainnya yaitu para Nabi juga orang-orang pilihan disisi Allah.

Kristiani mengira bahwa sosok terkemuka dunia akhirat adalah Tuhan, padahal Allah adalah Dzat penguasa dunia dan akhirat sedang terkemuka sama sekali tidak mengindikasikan penguasaan. Terkemuka dan berkuasa jelas kata yang berbeda. Penguasa mengindikasikan terkemuka, tapi terkemuka belum tentu mengindikasikan penguasa. Analoginya Bill Gates terkemuka diberbagai negara karena menciptakan Microsoft, apakah itu berarti dia pemilik suatu negara? Begitu juga telah terjawab dengan Nabi Musa yang juga terkemuka disisi Allah, tentu kedudukan disisi Allah lebih besar dibanding dunia akhirat dan segala isinya. Sehingga klaim kosong Kristiani harus berakhir disini.

2. Isa menunjukkan jalan yang lurus
"Tunjukilah kami jalan yang lurus." (QS. Al-Faatihah' 1:6)
"Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus." (QS. Az-Zukhruf' 43:61)

Tanggapan:
Tidak jelas maksud Kristiani mengutip ayat Al-Faatihah kemudian menyandingkannya dengan ayat Az-Zukhruf, sekaligus menunjukkan minimnya pengetahuan mereka akan makna jalan yang lurus. Sebenarnya makna jalan yang lurus telah jelas dalam ayat selanjutnya dari surat Al-Faatihah yang mereka kutip.

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (T-QS. Al-Faatihah' 1:6-7)

Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah nabi-nabi utusan Allah, para shiddiiqiin (Muslim yang sangat teguh kepercayaannya pada kebenaran Rasul), orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.

"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (T-QS. An-Nisaa' 4:69)

Jalan mereka semua adalah jalan Islam dimana Islam adalah ajaran sempurna dan diridhai Allah.

"...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..." (T-QS. Al-Maa'idah' 5:3)

"Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)." (T-QS. Al-Jin' 72:16)

Sehingga jelas bahwa jalan lurus yang dimaksud tersebut adalah Islam. Ayat selanjutnya, yang dimaksud dengan "mereka yang dimurkai" dan "mereka yang sesat" secara umum ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Secara khusus "mereka yang dimurkai" ditujukan kepada umat Yahudi, mereka kaum yang mendapat laknat Allah karena mengetahui kebenaran tetapi mengingkari dan menyembunyikannya serta mempertahankan kekafirannya. Sedang "mereka yang sesat" ditujukan kepada umat Nasrani atau Kristen, karena mereka kaum yang kuat beribadah tapi menjalankan ajaran yang salah dan menyesatkan akibat kebutaan mereka akan kebenaran.

Shirathal mustaqiim merupakan jalan para Rasul Allah, karena semua Nabi berada pada jalan yang lurus. Esensi shirathal mustaqiim sendiri adalah beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya.

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus." (T-QS. Yaasiin' 36:61)

Nabi Isa menegaskan jalan yang lurus adalah bertauhid dan menyembah hanya kepada Allah.

"Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." (T-QS. Ali-Imran' 3:51)

Umat Muslim sama sekali tidak menampik bahwa Nabi Isa menunjukkan jalan yang lurus dimana beliau telah menyerukan jalan yang lurus tersebut kepada bani Israel yaitu menyembah Allah sebagai Tuhan semua manusia. Nabi Ibrahim juga berada di jalan yang lurus (QS. An-Nahl' 16:120-121). Dakwah utamanya adalah mengajak kedua orangtua dan umatnya agar mengikutinya dan mengajak mereka pada jalan yang lurus (QS. Maryam' 19:42-43). Nabi Musa dan Harun juga berada di jalan yang lurus (QS Ash-Shaffat 37:114-118). Nabi Ishaq, Ya'qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakariya, Yahya, Ilyas, Ismail, Ilyasa', Yunus, Luth, semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhana Wa Ta'ala, berada di jalan yang lurus (QS. Al-An'am' 6:84-87).

Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi juga berada di jalan yang lurus.

"aa siin. Demi Al Quran yang penuh hikmah, Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) diatas jalan yang lurus, (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai." (T-QS. Yaasiin' 36:6)

"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus." (T-QS. Al-Hajj' 22:67)

Nabi Muhammad berdakwah menyerukan jalan yang lurus, beliau diwahyukan Al-Qur'an sebagai cahaya yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus." (T-QS. Al-Mu'minuun' 23:73)

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (T-QS. Asy-Syuura' 42:52)

Begitu juga dengan umat yang mengikutinya dan berpegang teguh pada ajaran Islam.

"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya." (T-QS. An-Nisaa' 4:175)

Jadi kesimpulannya, sirathal mustaqiim atau jalan yang lurus adalah ajaran semua Nabi dan orang yang mengikuti mereka juga berada pada jalan yang lurus. Dengan begitu, mengakui Nabi Isa mengajarkan jalan yang lurus bukan berarti menuhankan Nabi Isa, melainkan bertauhid dan menyembah hanya kepada Allah sebagai esensi jalan lurus tersebut sebagaimana ajaran Nabi Isa dan nabi lainnya. Allah adalah tujuan, bukan jalan, dan cara untuk sampai kepada-Nya yaitu mengikuti jalan lurus yang diajarkan setiap nabi. Dimana pokok ajaran dan inti ketentuan para nabi tersebut telah disempurnakan dalam Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi untuk semua bangsa. Islam lah jalan yang lurus itu.

Soal klaim lainnya, sering kali Kristiani juga mempermasalahkan kalimat bahwa Nabi Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maksud dari hal tersebut adalah Nabi Isa menceritakan perihal kiamat kepada umatnya, yang lain memaknai bahwa Nabi Isa merupakan pertanda kiamat terjadi dengan diutusnya beliau diakhir zaman. Sedangkan kapan waktu kiamat tersebut terjadi hanya Allah saja yang tahu.

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (T-QS. Al-A'raaf' 7:187)

Semua Nabi memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kepada umatnya, begitu juga dengan Nabi Muhammad dimana dalam banyak Hadits beliau menceritakan tanda-tanda dan perihal yang terjadi sewaktu kiamat tiba. Tapi, pengetahuan tentang kapan hari kiamat terjadi hanya Allah yang tahu.

"Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan." (T-QS. Thaahaa' 20:15)

Lebih jauh, dalam Bible sendiri Yesus mengaku tidak mengetahui kapan hari kiamat tiba.

Markus 13:32 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja."

Dalam Bible Yesus pun hanya menceritakan peristiwa apa saja yang terjadi sewaktu kiamat, tapi tentang kapan kiamat tersebut tiba Yesus mengaku dia tidak mengetahuinya, melainkan Bapa saja. Bagaimana mungkin Kristen mau mempertahankan asumsi bahwa dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengetahui hari kiamat sedang dalam Bible-nya sendiri Yesus mengakui secara jujur dia tidak memiliki pengetahuan tentang kapan waktunya kiamat terjadi?

3. Isa adalah roh Allah dan kalimat-Nya
"... Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya ..." (QS. An-Nisaa' 4:171)

Tanggapan:
Mari kita lihat keseluruhan isi ayat tersebut yang dipotong-potong oleh Kristiani.

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara." (T-QS. An-Nisaa' 4:171)

Sebenarnya kandungan ayat tersebut telah membantah banyak dogma umum dalam iman Kristen. Mulai dari menuhankan Nabi Isa, mengatakan Allah mempunyai anak, dan Tritunggal semuanya dibantah dalam ayat diatas. Al-Masih Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah, bukan anak Allah, bukan reinkarnasi Allah. Perihal Nabi Isa adalah roh Allah, Kristiani berpikir bahwa apa yang dimaksud roh Allah dalam Al-Qur'an adalah Allah itu sendiri, keyakinan ini merupakan dogma Kristiani bahwa Allah berwujud roh. Padahal jelas dalam Al-Qur'an, wujud Allah bukanlah roh. Dzat Allah tidak serupa dengan apapun makhluk-Nya begitu juga dengan roh karena roh merupakan makhluk atau ciptaan. Dalam Al-Qur'an, semua manusia memiliki roh Allah dalam arti roh ciptaan Allah.

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (T-QS. Shaad' 38:71-72)

Dari ayat diatas dapat dimengerti bahwa apa yang dimaksud roh Allah dalam Al-Qur'an bukanlah Allah itu sendiri, melainkan ciptaan-Nya sehingga Dia dapat memberikan roh-Nya kepada siapa saja makhluk ciptaan-Nya.

Soal penciptaan Nabi Isa yang dari kalimat Allah, maksudnya Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat "kun" (jadilah) tanpa perantara seorang ayah, sama seperti Nabi Adam yang diciptakan dengan kalimat "kun" tanpa perantara kedua orang tua. Al-Qur'an telah menjelaskannya.

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia." (T-QS. Ali-Imran' 3:59)

Jadi, keistimewaan penciptaan Nabi Isa sama halnya dengan kejadian Nabi Adam.

4. Isa lahir, wafat, dan bangkit kembali
"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." (QS. Maryam' 19:33)

Tanggapan:
Ayat ini sering digunakan Kristiani untuk mendukung dogma mereka soal penyaliban, padahal ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Perlu diketahui bahwa semua manusia mengalami fase seperti ini, yaitu manusia dilahirkan, meninggal, dan akan dibangkitkan kembali saat hari penghakiman, begitu juga dengan Nabi Isa maupun nabi lainnya.

"Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." (T-QS. Maryam' 13:12-15)

Ayat diatas berbicara mengenai Nabi Yahya. Dikatakan dalam ayat tersebut "Kesejahteraan atas dirinya (Nabi Yahya) pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.", yang sebenarnya merupakan shalawat keselamatan dari Allah buat beliau. Jika mengikuti asumsi Kristiani, apakah Nabi Yahya juga lahir, meninggal diatas kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga sebagaimana mereka memandang ayat yang membicarakan Nabi Isa?

"Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan." (T-QS. Al-A'raaf' 7:25)

Jelas sekali kesesatan Kristiani yang tidak mengetahui Al-Qur'an dilandasi pemaksaan terhadap dogma yang mereka anut sehingga menafsirkan ayat secara sembrono dan asal-asalan diluar pengetahuan. Bantahan terhadap penyaliban bahwa Nabi Isa selamat dari kematian salib telah dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui QS. An-Nisaa' 4:157.

5. Isa anak laki-laki suci
"Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." (QS. Maryam' 19:19)

Tanggapan:
Pada dasarnya semua Nabi itu suci. Sedang dalam konteks ayat ini, maksudnya Maryam akan mengandung seorang bayi suci yang bebas dari perzinahan. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan penolakan terhadap tuduhan kaum Yahudi bahwa Maryam berzina sehingga lahir Nabi Isa.

Selain itu diterangkan dalam Hadits bahwa setiap bayi yang baru lahir sejatinya dalam keadaan suci.
"Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala)." (HR. Bukhari)

Semua bayi yang baru lahir itu suci, tidak ada yang terkena dosa waris.

6. Isa membawa mukjizat dan harus ditaati
"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (QS. Ali-Imran' 3:50)

Tanggapan:
Dalam ayat diatas telah diterangkan bahwa Nabi Isa membawa tanda atau mukjizat dari Tuhan, yaitu Allah. Jadi semua mukjizatnya terjadi atas izin Allah semata. Setiap Nabi dan Rasul harus ditaati sebagai penunjuk jalan, tapi kita diharuskan bertakwa hanya kepada Allah sebagai pemilik jalan itu. Semua Nabi dalam Al-Qur'an mengajarkan demikian.

"ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (T-QS. Asy-Syu'araa' 26:161-163)

"Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku," (T-QS. Nuh' 71:2)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (T-QS. An-Nisaa' 4:59)

Soal apa yang harus ditaati, sudah dijelaskan pada ayat selanjutnya.

"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." (T-QS. Ali-Imran' 3:50-51)

Sudah cukup untuk membantah klaim pembenaran Kristiani. Bertakwalah hanya kepada Allah, dan taatilah ajaran Rasul-Nya, yaitu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam.

7. Isa diperkuat ruhul qudus
"(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus..." (QS. Al-Maa'idah' 5:110)
"... Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus..." (QS. Al-Baqarah' 2:253)

Tanggapan:
Ayat diatas mengatakan bahwa Allah lah yang menguatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, sehingga kekuatan dan mukjizat bukan milik Nabi Isa sendiri, melainkan atas izin Allah. Tanpa izin Allah, tentu Nabi Isa tidak akan diperkuat Ruhul Qudus dan tidak dapat bermukjizat apa-apa.

Sedang maksud dari diperkuat Ruhul Qudus, maksudnya kelahiran Nabi Isa adalah kejadian diluar penalaran manusia yaitu tanpa ayah, melainkan melalui tiupan Ruhul Qudus kepada diri Maryam. Hal ini termasuk mukjizat Nabi Isa. Ruhul Qudus adalah Malaikat Jibril seperti disebutkan dalam Al-Qur'an.

"Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (T-QS. An-Nahl' 16:102)

Nabi Isa diperkuat Malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah atas izin Allah pula, sehingga keistimewaan ini sama sekali tidak menunjukkan Nabi Isa memiliki sifat ketuhanan.

8. Isa mengatakan perkataan yang benar
"Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya." (QS. Maryam' 19:34)

Tanggapan:
Sungguh, tidak ada seorang Muslim pun yang menampik bahwa Nabi Isa mengatakan perkataan yang benar. Muslim mengakui bahwa Nabi Isa adalah utusan atau rasul Allah bagi bani Israel, messias bagi bani Israel, tanda kekuasaan bagi bani Israel. Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an.

"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." (T-QS. Ali-Imran' 3:50-51)

Dalam kebenaran sabdanya, Nabi Isa juga menubuatkan Nabi akhir zaman setelah dirinya.

"Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata." (T-QS. Ash-Shaff' 61:6)

Jadi tidak ada umat Muslim yang membantah Nabi Isa mengatakan perkataan yang benar sebagaimana nabi yang lain sudah pasti mengatakan perkataan yang benar.

9. Roh Allah menjelma menjadi manusia
"maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna." (QS. Maryam' 19:17)

Tanggapan:
Cara-cara dusta dengan bentuk pemelintiran ayat adalah hal biasa bagi Kristen, salah satunya pada ayat ini. Berikut kutipan lengkap dari konteks ayat tersebut.

T-QS. Maryam' 19:16-19
16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,
17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."
19. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Sudah jelas lampiran ayat diatas menunjukkan yang dimaksud roh Kami atau roh Allah yang diutus menjadi manusia sama sekali bukan tertuju pada Nabi Isa, melainkan kepada Malaikat yaitu Malaikat Jibril a.s. Nabi Isa sendiri belum lahir bahkan belum ada dirahim Maryam saat konteks peristiwa ayat tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kristiani terlalu bernafsu menuding bahwa roh Allah berarti Allah itu sendiri, sehingga menurut mereka setiap ayat yang mengatakan roh Allah atau roh Kami, mestilah merujuk kepada Nabi Isa sebagai pendukungan terhadap dogma sesat Kristen. Padahal jelas konteks dari ayat diatas telah membantah asumsi Kristen dengan menunjukkan bahwa roh Allah juga dapat berupa Malaikat yang diutus.

Sekali lagi, wujud Allah bukanlah roh. Dzat Allah tidak serupa dengan apapun makhluknya termasuk roh karena roh merupakan ciptaan. Setiap makhluk mempunyai roh Allah dalam arti roh ciptaan Allah. Jadi, saat Allah berfirman bahwa Dia mengutus roh-Nya, berarti Dia mengutus utusan-Nya seperti Malaikat Jibril a.s dalam ayat diatas, bukan mengutus diri-Nya sendiri. (Bible sendiri tidak memiliki keterangan spesifik mengenai asumsi Kristen ini. Silahkan ikuti Topic Discuss ۞ KRISTOLOGI ۞ bertema "Wujud Tuhan Allah Dalam Bible")

Kristiani sering mencari pembenaran diri perihal doktrin dan dogma mereka dalam Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an jelas bukan kitab yang cocok untuk mereka melakukan klaim kesesatan. Pasalnya Al-Qur'an secara terang-terangan menyatakan kekeliruan ajaran mereka sendiri. Apalagi yang mereka lakukan hanyalah memilintir sebagian ayat lantas mengabaikan ayat lainnya tanpa menggunakan ilmu penafsiran yang pasti. Apakah mereka merasa sebagai ahli tafsir Al-Qur'an? Jika demikian mengapa mereka tidak pernah menyinggung ayat semacam ini.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.(T-QS. Al-Maa'idah' 5:72)

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya." (T-QS. Ali-Imran' 3:19)

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani." Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar." (T-QS. Al-Baqarah' 2:111)

Mengapa Kristiani tidak pernah menyinggung firman Allah yang berkata demikian? Bukankah menurut Kristiani yang mencari pembenaran diri tersebut merasa Al-Qur'an mendukung dogma mereka? Dengan hanya bermodal kemampuan memotong ayat dan mengabaikan ayat lainnya lantas menafsirkan tanpa pemahaman yang obyektif, bukankah itu merupakan bentuk penyesatan terhadap diri mereka sendiri?

Jika umat Muslim memberikan argumen soal ketidaktuhanan Yesus dengan menggunakan referensi dari Bible, hal itu beralasan karena dalam Bible memang nihil ayat yang mendukung doktrin ketuhanan Yesus serta dogma Kekristenan selain dari surat Paulus yang menyesatkan. Apalagi dalam Al-Qur'an jelas membicarakan soal kekafiran umat yang menuhankan Nabi Isa sehingga merupakan tanggung jawab umat Muslim dalam dakwah untuk menyampaikan kebenaran.

Tapi lain halnya jika Kristiani mencari pembenaran lewat Al-Qur'an yang jelas-jelas membantah setiap dogma mereka, terlebih yang mereka lakukan hanyalah pemaksaan asumsi terhadap ayat Al-Qur'an dengan argumen tidak ilmiah dan tidak memiliki dasar fondasi kebenaran. Apakah mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal yang memalukan? Dan sampai kapan mereka akan mempertahankan hal yang memalukan itu? Semoga mereka segera mendapat hidayah Allah. Aamiin..

KLAIM HADITS

Selain Al-Qur'an, Kristiani juga sering mencari klaim pembenaran dalam Hadits yang merupakan sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Padahal mereka sama sekali tidak mengerti perihal ilmu Hadits, kedudukan Hadits, bagaimana Hadits dapat dikatakan sahih (terbukti), dhoif (lemah), dan maudhu (palsu). Perkataan Rasulullah tidak terlepas dari Al-Qur'an, dimana pribadi beliau digambarkan para sahabat sebagai Al-Qur'an berjalan. Sehingga jika ada yang mengatakan Hadits mendukung dogma Kristen, sudah pasti asumsi sesat yang memalukan.

1. Isa roh Allah dan kalimat-Nya
"Isa itu Rohullah, Rasululullah, dan Kalimatullah." (Anas bin Malik hal 72)

Tanggapan:
Ini sudah dijawab diatas sehingga tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Kesimpulannya:
1. Roh Allah bukan Allah atau wujud Allah itu sendiri.
2. Allah dapat memberikan roh-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.
3. Semua makhluk memiliki roh Allah dalam arti roh ciptaan-Nya.
4. Kalimatullah berarti penciptaan dengan kalimat "kun" sebagaimana Nabi Adam.
5. Nabi Isa hanya utusan seperti utusan lainnya, tidak lebih.

2. Isa adalah Imam Mahdi
"Tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam." (Hadits Ibnu Majah)

Tanggapan:
Entah apa maksud Kristiani menjadikan Hadits ini sebagai bahan klaim adanya otoritas keilahian dalam pribadi Nabi Isa, padahal mereka tidak tahu siapa itu Imam Mahdi sebenarnya. Perlu diketahui Imam Mahdi adalah pembela Islam akhir zaman. Imam Mahdi dengan jabatan mulianya, akan muncul pada akhir zaman membangunkan Islam dan meninggikannya diatas agama lain. Selain itu dalam bahasa Arab, istilah al-Mahdi atau Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk dari Allah, yaitu sama dengan petunjuk yang pernah diterima oleh keempat orang Khalifah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam terdahulu. Petunjuk tersebut adalah petunjuk untuk membawa seluruh manusia kepada jalan Allah, kepada ajaran Islam.

Terlepas dari perbedaan pendapat siapa Imam Mahdi sesungguhnya, apakah Nabi Isa atau oknum lain, yang jelas Imam Mahdi hanya seorang hamba Allah bahkan seorang Muslim dan tidak ada yang perlu Kristiani banggakan mengenai Imam Mahdi jika dia adalah Nabi Isa. (Penjelasan selengkapnya mengenai Imam Mahdi: http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Mahdi)

3. Nafas Muhammad ditangan Isa
Mutiara Hadits 2002 jilid III no.152
Muhammad Berkata: Nafsihi bi yadihi Isabnu Maryama
artinya: Nafasku ada di tangan Isa Putera Maryam

Tanggapan:
Tanpa perlu penjelasan lebar lagi sudah dapat dideteksi Hadits diatas adalah Hadits maudhu (palsu). Hadits diatas tidak jelas siapa perawinya dan tidak ada sanadnya, juga tidak terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada dalam sumber Islam perawi Hadits bernama "Mutiara". Berikut 7 daftar ulama periwayat Hadits yang umum diketahui: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Lebih konyol lagi, Hadits ini pun dicantumkan tahunnya, yaitu tahun 2002. Mana ada Hadits diciptakan 1400 tahun setelah kematian Nabi Muhammad?

Agaknya Kristiani terlalu bodoh menisbahkan kalimat ini sebagai perkataan Nabi Muhammad. Jika mereka pintar, seharusnya mereka tidak menamakan Hadits ini dengan judul "Mutiara Hadits" yang tidak dikenal siapapun, melainkan dengan nama perawi yang lebih umum. Contohnya "Hadits Bukhari 2002 jilid III no.152", walaupun dusta mereka akan langsung terbongkar karena jelas Hadits dari Imam Bukhari tidak ditulis tahun 2002 dan tidak ada dalam kitab Hadits tersebut tercantum kalimat ini sebagai Hadits dhoi'f maupun maudhu, itu lebih baik bagi Kristiani dari pada melakukan hal yang memalukan. Bukankah cara-cara dusta sudah biasa dilakukan kalangan Kristiani? Kecuali kalau mereka mengatakan bahwa cara memalukan pun sudah biasa dilakukan, terserah saja.

Perkataan Nabi Muhammad tidak pernah terlepas dari Al-Qur'an, sehingga jika ada Hadits yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sudah dipastikan palsu. Al-Qur'an adalah rujukan pertama dalam mengenali Hadits. Hanya dalam Kekuasaan Allah lah kehidupan dan nyawa setiap makhluk.

4. Muhammad meminta dipertemukan Teman Yang Maha Tinggi
"Ya Allah! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah saya dengan Teman Yang Maha Tinggi" (Hadits Shahih Bukhari 1574)

Tanggapan:
Hadits diatas adalah pelintiran, berikut Hadits yang lebih menjelaskan.

44.450/4104. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Abdullah, Yunus berkata; Az Zuhri berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Al Musayyab -di antara orang-orang yang berilmu-, bahwa Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata; "Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berada dalam keadaan sehat wal afiat, beliau pernah bersabda: ‘Sesungguhnya seorang nabi tidaklah diwafatkan hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga lalu ia dipersilahkan untuk memilih.’ Aisyah berkata; Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah, sementara kepala beliau berada di pangkuan saya, maka Rasulullah pingsan beberapa saat. Tak lama kemudian ia sadar kembali. Setelah itu, beliau menatap pandangannya ke atas sambil mengucapkan: Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku, Allah Yang Maha Tinggi! ‘ Aisyah berkata; Dengan demikian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak memilih untuk hidup Iebih lama lagi bersama kami. Aisyah pernah berkata; Saya teringat ucapan yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat; Itulah kata-kata terakhir yang pernah beliau ucapkan, yaitu: ‘Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku, Yang Maha Tinggi.’" (HR. Bukhari)

Rasulullah meminta dipertemukan dengan kekasihnya, ada yang mengatakan para sahabatnya ataupun Muslim yang senantiasa mengamalkan sunnahnya. Sedang frasa "Yang Maha Tinggi" merujuk kepada Allah. Ini hanya kesalahan persepsi dalam membaca karena adanya faktor penyelewengan teks yang sengaja dilakukan oleh kalangan Kristiani sehingga seakan Rasulullah meminta bertemu dengan sosok yang dikatakan "Teman Yang Maha Tinggi". Sifat Maha hanya dimiliki oleh Allah, sedang Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk-Nya. Tidak boleh manusia menyebut Allah sebagai teman dimana definisi teman adalah orang yang kita kenal sehingga terjalin hubungan.

Allah bisa saja menganggap kita manusia sebagai teman-Nya atau frasa yang lain dimana Allah menyebut nabi-Nabi yang diutus-Nya sebagai kekasih-Nya yang menunjukkan kedekatan-Nya terhadap manusia yang beriman. Tapi tentu kita selaku manusia tidak boleh mengklaim diri sebagai teman Allah, kekasih Allah dan lainnya, kita hanya diperuntukkan merendahkan diri dihadapan Allah sebagai seorang hamba Allah atau makhluk ciptaan-Nya.

Penafsiran lain mengatakan bahwa kata Arab dalam Hadits tersebut adalah "rafaka" yang bisa berarti "teman", namun bisa pula berarti "bermanfaat" atau "penolong". Sehingga jika diletakkan dalam pengertian Hadits diatas, berarti makna Hadits tersebut adalah Rasulullah meminta dihubungkan dengan Sang Pemberi Manfaat atau Pertolongan, yaitu Allah sendiri.

Yang jelas Kristiani tidak mempunyai dasar dengan mengatakatan bahwa teman yang dimaksud tersebut adalah Nabi Isa sedang dalam Hadits lain dikatakan semua Nabi itu bersaudara. Singkatnya, tidak ada dasarnya Nabi Muhammad harus menyinggung Nabi Isa menjelang wafatnya. Justru dalam banyak Hadits dikatakan Nabi Muhammad menyebut umatnya berulang kali sebelum wafat yang menunjukkan kecintaan beliau terhadap umat Muslimun.

5. Isa turun menjadi hakim yang adil
"Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Muslim No. 127)

Tanggapan:
Hakim yang dimaksud dalam Hadits ini tidak sama dengan penghakiman Allah terhadap manusia di padang mahsyar kelak. Maksud dari menjadi hakim yang adil berarti menjadi penengah yang adil, menciptakan iklim keadilan antara umat manusia. Menetapkan hukum dengan adil merupakan perintah Allah kepada semua manusia.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (T-QS. An-Nisaa' 4:58)

Seperti halnya hakim dalam pengadilan, jika dia menetapkan hukum dengan adil, berarti dia hakim yang adil. Manusia yang menetapkan hukum dengan adil adalah hakim yang adil, sedangkan Allah adalah Hakim Yang Seadil-adilnya.

"Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?" (T-QS. At-Tiin' 95:8)

Hanya Allah yang menghakimi dan menetapkan keputusan atas kehidupan manusia diakhirat kelak.

Tidak sampai memelintir ayat Al-Qur'an, Kristiani juga hobby memelintir Hadits demi mendukung dogma keselamatan palsu yang mereka anut, contohnya pada Hadits ini. Hadits diatas sebenarnya masih memiliki lanjutan.

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda: "Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi bersedia menerima pemberian." (HR. Shahih Muslim)

Jadi berdasarkan Hadits diatas, seandainya benar bahwa dipenghujung kiamat nanti Nabi Isa akan kembali ke bumi, tugasnya adalah untuk menghancurkan salib, dalam pengertian menghancurkan dogma kekristenan serta menyangkal penyembahan Kristiani terhadapnya. Bible sendiri mencatat peristiwa ini sebagai nubuat Yesus (Matius 7:21-23). Intinya jika Nabi Isa turun ke bumi, dia akan menjadi musuh dogma Kekristenan sehingga ini bukan hal yang patut dibanggakan oleh Kristiani. Dalam Hadits lain lebih dijelaskan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda:
اْلأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ِلأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلاً مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى اْلإِسْلاَمِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ اْلإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ اْلأَمَنَةُ عَلَى اْلأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ اْلأُسُودُ مَعَ اْلإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. (رواه أحمد وصححه ابن شاكر)
"Para Nabi adalah seperti saudara sebapak, ibu mereka berbeda tapi agama mereka satu. Sesungguhnya akulah yang paling berhak dengan Isa Ibnu Maryam karena tidak ada antaraku dan dia seorang nabi pun. Sungguh dia akan turun, maka jika kalian melihatnya kenalilah dia! Dia adalah seorang yang berkulit antara merah dan putih dalam keadaan berpakaian dua kain yang bercelup ja’faran, rambut-nya seperti meneteskan air padahal tidak basah. Ia akan memecahkan salib-salib, membunuh babi-babi, menggugurkan jizyah, dan mengajak manusia kepada agama Islam. Allah binasakan pada zaman-nya seluruh agama-agama selain Islam. Allah binasakan juga Dajjal. Maka terjadilah keamanan di muka bumi hingga singa bersama dengan unta, macan dengan sapi, dan serigala dengan domba, serta anak-anak kecil bermain dengan ular dengan tidak memberikan bahaya sedikit pun kepada mereka. Demikianlah berlangsung selama empat puluh tahun, kemudian beliau meninggal dan dishalatkan oleh kaum Muslimin." (HR. Imam Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir)

Jadi pada akhir zaman nanti, Nabi Isa akan turun sebagai seorang Muslim dengan misi menegakkan ajaran Islam, bahkan akan wafat dan dishalatkan oleh kaum Muslimin. Wallahu'alam Bish shawab..

Demikian beberapa jawaban singkat yang kami paparkan atas berbagai klaim kosong yang penuh tipuan dari kalangan Kristiani dalam memperkuat dogma palsu mereka yang akan tetap rapuh. Berbagai cara ditempuh Kristiani dalam rangka menjadikan manusia khususnya umat Islam mau mengimani kepercayaan mereka yang tidak berdiri dalam kebenaran Tuhan, walaupun dengan cara licik dan memalukan.

Liciknya Kristiani begitu bernafsu memilintir dan memutar balikkan makna ayat Al-Qur'an dan Hadits sehingga menurut mereka dapat sejalan dengan pemikiran Gereja. Memalukannya kembali dalam sikap kelicikan tadi, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang jelas tidak mendukung dogma yang mereka anut dipelintir sedemikian rupa dengan argumen tidak mendukung, dan tetap saja hasilnya nihil, dogma mereka tetap tidak terbukti kebenarannya. Justru pembenaran diri yang Kristiani lakukan menunjukkan keputusasaan mereka terhadap sumber Kekristenan mereka sendiri yang juga tidak mendukung soal ketuhanan Yesus.

Meskipun demikian, kita seharusnya kasihan terhadap kaum Kristiani atas cahaya kebenaran yang belum masuk ke dalam hati dan pikiran mereka, karena klaim mereka itu sama sekali tidak merugikan siapapun kecuali diri mereka sendiri, hanya menambah kesesatan mereka sehingga makin jauh dari kebenaran sejati. Semoga kita yang telah diberikan nikmat Keislaman dapat terus merasakan kenikmatan tersebut sampai ajal menjemput, dan semoga Kristiani yang masih mempertahankan jalannya yang salah segera bertaubat dan memperoleh hidayah Allah. Aamiin..
*****

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.(QS. Al-Maa'idah' 5:72)

Maha Benar Allah Dengan Segala Firman-Nya
Salam Bagi Kaum Yang Mengikuti Petunjuk

SUMBER: ۞ KRISTOLOGI ۞

Selain itu, tanggapan atas semua point substansi dari karangan kesaksian Ahmad Qoni Rizki tersebut secara khusus telah dibahas oleh situs kristolog.com dalam bentuk E-Book yang bisa di download disini

Demikianlah pembahasan bantahan kami terhadap artikel karangan yang mengatasnamakan kesaksian Ahmad Qoni Rizki dan mengklaim adanya ketuhanan pada diri Nabi Isa dalam Al-Qur'an. Dengan point-point ulasan yang kami uraikan secara bertahap untuk membongkar berbagai kebohongan dalam tulisan tersebut, maka sudah semestinya orang-orang yang bernalar aktif dan kritis meyakini dengan sepenuh hati bahwa tulisan berjudul "Kesaksian Ahmad Qoni Rizki: Tuhan Yesus Dalam Alquran" adalah karangan hoax belaka dari kalangan Gereja untuk menyesatkan manusia. Semoga kajian ini makin mendekatkan kita pada kebenaran.

Tulisan ini banyak didasari pada referensi dari situs forum.muslim-menjawab.com.

WASSALAM

74 komentar:

 1. PERTAMAXXX !!!

  Mantapz gan (y)
  Thx atas investigasinya.... hehe

  BalasHapus
  Balasan
  1. BAGAIMAN TUHAN BISA WUJUT SEPERTI MANUSIA ATAU PATUNG YANG DI SEMBAH ,DAN SIAPA YANG MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI SE ISINYA JIKA TUHAN ADA BENTUKNYA CONTOH YESUS PATUNG DAN LAIN LAINYA ,TERUS SIAPA YANG MEMBUAT YESYS HIDUP ADA DI DUNIA DAN SE ISINYA KALAU YESUS JADI TUHAN SEMBAHA, BUKANKAN ALLOH YANG MENCIPTAKA ALAM SE ISINYA.YESUS KAN GAK BISA NYIPTAKAN ALAM DAN ISINYA ,PALING ROTI KUE KUE NATAL AJA ,HAEEEEE YESUS JANGAN MAIN MAIN ISA AKAN TURUN KE BUMI YESUS AKAN MEMNAJDI MUSUH ISA AS UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN ISLAM ,JANGAN KAGET YEEEEEEEEEEE ,DI BOHONGI YESUS KOK MAU BROOOOOO

   Hapus
  2. Alquran nongol 600 tahun setelah Yesus hidup di dunia alias semua saksi udah ga hidup lagi, langsung bikin penafsiran bahwa Yesus bukan Tuhan. Hellooooo itu kesimpulan tanpa dasar alias asal bunyi. Isi quran kan mirip banget dgn Alkitab, sebab mengakui kebenaran Alkitab. Jadi Alkitab yg harus di jadikan patokan utama. Jgn di balik krn akan hasilkan kesimpulan sesat.

   Hapus
 2. http://kristendalamfakta.blogspot.com/

  sip broo kristen emang selalu begitu.............

  BalasHapus
 3. Krissten...hati"bro... bnyak misionaris"yg berkeliaran di sekitar kita... kemaren aja ane hampir kena doktrin sama misionaris berkerudung...
  Npake kerudung tpi malah membagi"an buku tentang ajaran kristen..sama kallung salib
  Untung ane masih ada iman...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tak perlu takut pada misionaris, mrk juga sama seperti ustad kalian. Merekalah yg beritakan kabar baik dari kitab asli yakni Alkitab. Perhatikan baik bukti ini; semua wahyu dalam Alquran udah di tulis duluan ribuan tahun sebelum Islam lahir. Alquranpun akui kebenaran Alkitab.

   Hapus
 4. Yesus Tuhan akan menyelamatkan Umatnya di hari penghakiman kiamat. Dan kalian saudara ku siapa yg menyelamatkan??? Apakah dirimu sendiri? Ayah kita? Perbuatan kita? Dan Tuhan hanya berkenan pada bangsa Pilihannya

  BalasHapus
  Balasan
  1. Iman kepada laa illaha illallah yang akan mnyelamatkn.

   Hapus
  2. Keimanan,Amal,Ibadah dan Ketaqwaan lah yg akan menyelamatkan manusia di Yaumul Hisab ntar. Manusia itu bukan mahluk bodoh dia di beri akal dan pikiran untuk menentukan mana yg baik dan buruk. Tuhan emang maha pengasih dan penyayang tapi ga mungkin juga mau manjain manusia dengan teori penebusan dosa apalagi pake korbanin diri. emang yg nentuin dosa itu sapa Tuhan kan, buat Dia mudah aja kok hapus dosa manusia tanpa korbanin dirinya mati di tiang salib. Jangan termakan doktrin gereja dan pendeta tpi bacalah Alkitabmu dengan hati terbuka dan jujur, Insya Allah kmu ga akan pernah menemukan dalil yg mengatakan mutlak Yesus itu Tuhan dan akan menebus dosa umat manusia yg hanya sekedar percaya.

   Hapus
  3. BAGAIMAN YESUS BISA NYELAMATKAN MANUSIA ,,,,,,,,DIA AJA DI CIPTAKAN OLEH ALLOH ,YESUS BISANYA APA COBA KAGAK ADA .DIA SENDIRI AJA DI SALIP PALANG GITU BAGAIMAN BISA SELAMATKAN ORANG LAIN ,MANA BISA LARI DARI IKATAN PAKU YANG BESAAAAAAAAR ITU WEXWEXWXE

   Hapus
  4. baca alquran atau ngak?
   atau karena bahasanya arab jadi ngak tau artinya.
   alquran sja menyatakan Isa Alamasih/Yesus Kristus adalah kalam/firman Allah, jalan yang hidup dan benar dan yang tau hari kiamat.
   saya heran kitab sucinya saja mengatakan demikian tetapi tetap juga menyangkal dan menghina Isa Almasih

   Hapus
 5. Yesus Tuhan akan menyelamatkan Umatnya di hari penghakiman kiamat. Dan kalian saudara ku siapa yg menyelamatkan??? Apakah dirimu sendiri? Ayah kita? Perbuatan kita? Dan Tuhan hanya berkenan pada bangsa Pilihannya

  BalasHapus
  Balasan
  1. Dasarnya dari mana bahwa yesus akan menyelamatkan kalian

   Hapus
  2. Sangat g masuk akal yesus nyelametin kalian. Lha wong banyak dosa ko enak banget tinggal di selametin. Bener kata mas Rokhman, dasarnya mana toh ....?

   Hapus
  3. ngarang.... apa di bibel tertulis seperti itu ...

   Hapus
  4. baca alquran atau ngak?
   atau karena bahasanya arab jadi ngak tau artinya.
   alquran sja menyatakan Isa Alamasih/Yesus Kristus adalah kalam/firman Allah, jalan yang hidup dan benar dan yang tau hari kiamat.
   saya heran kitab sucinya saja mengatakan demikian tetapi tetap juga menyangkal dan menghina Isa Almasih

   Hapus
  5. betul dlm Al Qur'an tertulis Iya adalah kalam Allah. apa arti kalam. kalam adalah firman atau ucapan. ucapan adalah sesuatu yg keluar dari mulut. sama juga dengan kentut, kentut adalh sesuatu yg keluar dari anus. hanya beda tempat. seandainya saya ibaratkan kentut yg keluat dari sdr fery palindang adalah diri anda sendiri. berarti anda diri anda adalah kentut juga..?
   maaf hanya ibarat saja

   Hapus
  6. Salam... Mas Rokhman saya sangat terkejut membaca komentar Mas... kalau Mas tidak menerima dan mengakui kalau Isa adalah Tuhan dan Allah tidak apa2 karena itu hak Mas... tetapi mengibaratkan.. membandingkan.. mengumpamakan.. mengkiaskan KALIMATUHU, KALAM ALLAH, FIRMAN ALLAH, ROH ALLAH zama seperti kentut? Astagfirullahaladzim... siapa kita manusia Mas hanyalah debut tanah... Markus 3:28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Markus 3:29 Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal."
   يٰۤـاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْـنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَـقَّ ۗ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَ لْقٰٮهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۗ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّـكُمْ ۗ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا
   yaaa ahlal-kitaabi laa taGluu fii diinikum wa laa taquuluu `alallaahi illal-Haqq, innamal-masiiHu `iisabnu wa kalimatuh, alqaahaaa ilaa maryama wa ruuHum min-hu fa aaminuu billaahi wa rusulih, wa !alaa!ah, intahuu Kairal lakum, innamallaahu ilaahuw waaHid, sub-Haanahuuu ay yakuuna lahuu walad, fis-samaawaati wa maa fil-arD, wa kafaa billaahi wakiilaa
   Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

   Hapus
 6. Akui la saudaraku Yesus Tuhan anak Allah. Dia akan datang untuk ke Dua kali di dunia. Sebelum terlambat. 1 hal yang pasti: bukan Muhammad yg dikirim menyelesaikan masalah pd hari kiamat

  BalasHapus
  Balasan
  1. Sejak kapan yesus jadi tuhan..?
   Punya al kitab dibaca dan di hayati. Jangan asal di imani saja.

   Hapus
 7. Akui la saudaraku Yesus Tuhan anak Allah. Dia akan datang untuk ke Dua kali di dunia. Sebelum terlambat. 1 hal yang pasti: bukan Muhammad yg dikirim menyelesaikan masalah pd hari kiamat

  BalasHapus
 8. Akui la saudaraku Yesus Tuhan anak Allah. Dia akan datang untuk ke Dua kali di dunia. Sebelum terlambat. 1 hal yang pasti: bukan Muhammad yg dikirim menyelesaikan masalah pd hari kiamat

  BalasHapus
 9. Akui la saudaraku Yesus Tuhan anak Allah. Dia akan datang untuk ke Dua kali di dunia. Sebelum terlambat. 1 hal yang pasti: bukan Muhammad yg dikirim menyelesaikan masalah pd hari kiamat

  BalasHapus
 10. Akui la saudaraku Yesus Tuhan anak Allah. Dia akan datang untuk ke Dua kali di dunia. Sebelum terlambat. 1 hal yang pasti: bukan Muhammad yg dikirim menyelesaikan masalah pd hari kiamat

  BalasHapus
 11. Akui la saudaraku Yesus Tuhan anak Allah. Dia akan datang untuk ke Dua kali di dunia. Sebelum terlambat. 1 hal yang pasti: bukan Muhammad yg dikirim menyelesaikan masalah pd hari kiamat

  BalasHapus
  Balasan
  1. isa al masih atau yesus akan datang kedua kalinya untuk mengklarifikasi kalau dia tidak pernah mengaku sebagai tuhan.... melainkan hanya sebagai utusan tuhan..

   Hapus
 12. Untuk siapa lg yesus menebus dosa kalau dia tuhan ? Boro boro menyelesaikan masalah,tau kiamat aja kaga.
  Mat 13:31-32...sesungguhnya langit bumi akan lenyap,tetapi perkataanku kekal.tetapi akan harinya atau ketika itu tidak diketahui oleh seorangpun,baik segala malaikat yg disurga pun tidak,anak itu pun tidak,hanyalah bapa saja.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Maaf, itu terdapat di kitab Markus.Bukan Matius :)
   God bless you

   Hapus
  2. Wah,, salah ya bang..?
   Sama kitabnya aja ga tau apalagi isinya. Imani saja.
   Wa ha ha ha

   Hapus
  3. Wah,, salah ya bang..?
   Sama kitabnya aja ga tau apalagi isinya. Imani saja.
   Wa ha ha ha

   Hapus
  4. Hahaha....
   Kocak banget ...

   Hapus
 13. saya muslim dan saya akan mengatakan "untukmu agamamu dan untukulah agamaku"

  BalasHapus
 14. saya muslim dan saya akan mengatakan "untukmu agamamu dan untukulah agamaku"

  BalasHapus
 15. Yesus Tuhan adalah perwujudan rupa Allah yang maha kuasa...jadi melalui sosok diri Yesus itulah kita mengenal Allah,
  Jadi sebagaimana kamu yang tidak mengakui Yesus bagaimana kamu akan tahu & mengenal Allah...apalagi untuk diselamatkan(masuk surga), lha wong kamu tidak mengenal dia(Allah)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Itu hx persangkahan anda...

   Hapus
  2. Yang mengatakan itu paulus bukan dari yesus. Yesus mengajarkan ke Esaan Tuhan.

   Hapus
  3. Imani kitabnya bukan gereja atau paulusnya. Hahaha

   Hapus
  4. Iman lo sama kitab lo sama bray hitam gelap...coba lu buka lo baca bener bener kitab lo kelihatan terang nya...kitab lo kitab porno sama ama otak lo,yezekil isi otak lo kidung agung nyanyian lo...muatan kalimat kalimat porno, lo tau gak kalo tuhan lo mati demi nebus dosa Lo dan nenek moyang lo mestinya dye buat sendiri tiang nya so gak perlu di seret seret di tikam segala pake di gantung bareng bareng ama krimanal lainya,yesus lo itu di salib sebab nyuri keledai and nistain agama nya orang roma dewa Zeus,goblok lo jadi manusia g bisa mikir waduuuh lo goblok bener..lo bpk lo nenek moyang lo emang dasar goblok pantesan aja nabi isa jaman dulu kewalahan ngadepin nenek moyang lo yang extra super primitif canibal...sumpah stress gue sama ama Seperti masa nabi isa As...ngadepin org kaya lo..ampunnnn ampuunnnn...tolol lo bener

   Hapus
  5. for god no pratima...
   pratima = penampakan, gambar, pahatan, berhalanya, photo.....

   Hapus
  6. Kapan" saya kenalan sajalah biar auto masuk surga ^^ Manusia itu kan makluk yg pngen simple apa" mudah,jadi dngan mudahnya kalian berdosa dan mengatakan bahwa "Yesus akan menyelamatkan kita nanti dengan melakukan pengorbanan dirinya untuk kita semua" Dan bisa tolong tunjukin ke saya ada ngga ayat di Kitab Suci anda itu yanh mengatakan "Saya Tuhan(Yesus)" atau "Sembahlah saya" atau yg nyerempet"terserah.

   Hapus
 16. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 17. Qt sesama memiliki keyakinan yg berbeda beda.hendaknya qt saling menghargai satu dengan lainnya...
  Tuhan memberkati qt semua...

  BalasHapus
 18. Kalian kok maunya dibodohi iblis.yang beragama islam tidak akan masuk surga jika tidak beriman,bertakwa dan beramal sholeh.yang beragama kristen juga tidak akan masuk surga jika tidak melakukan kehendak BapaKu.kesimpulannya beragama tapi tak berTuhan sudah pasti ke neraka.mau kamu kristen mau kamu islam.kok kalian mau diadu domba ya sama iblis.padahal iblis benci kalian semua lho.oya kalian yang pada koment apa sudah pasti kalian semua selamat?weleh.weleh.pantas kalian jadi bahan tertawaan orang ateis.katanya beragama kok pada gila ya?

  BalasHapus
 19. Kalian kok maunya dibodohi iblis.yang beragama islam tidak akan masuk surga jika tidak beriman,bertakwa dan beramal sholeh.yang beragama kristen juga tidak akan masuk surga jika tidak melakukan kehendak BapaKu.kesimpulannya beragama tapi tak berTuhan sudah pasti ke neraka.mau kamu kristen mau kamu islam.kok kalian mau diadu domba ya sama iblis.padahal iblis benci kalian semua lho.oya kalian yang pada koment apa sudah pasti kalian semua selamat?weleh.weleh.pantas kalian jadi bahan tertawaan orang ateis.katanya beragama kok pada gila ya?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Weleh" komen yang satu ini mula"nya baik, eh di akhirnya menghujat. "Katanya beragama kok pada gila ya?"
   Ckckck

   Hapus
 20. Kalian kok maunya dibodohi iblis.yang beragama islam tidak akan masuk surga jika tidak beriman,bertakwa dan beramal sholeh.yang beragama kristen juga tidak akan masuk surga jika tidak melakukan kehendak BapaKu.kesimpulannya beragama tapi tak berTuhan sudah pasti ke neraka.mau kamu kristen mau kamu islam.kok kalian mau diadu domba ya sama iblis.padahal iblis benci kalian semua lho.oya kalian yang pada koment apa sudah pasti kalian semua selamat?weleh.weleh.pantas kalian jadi bahan tertawaan orang ateis.katanya beragama kok pada gila ya?

  BalasHapus
 21. mendalami kitab injil aja hanya dangkal2 aja sedang surat2 paulus dan kisah para rasul ...malah diperdalam diimani tanpa nalar, harusnya kan dibalik, dalami kata2 sabda yesus baru lihat risalah2 berikutnya, inilah akibat dari campur tangan kekuasaan tanpabatas kekesaran romawi didalam pengangkatan yesus sbg tuhan, adopsi trinitas yg menuhankan ruh kudus yg merasuk kepada rasul2 mereka,.....umat nasarani awal di afrika utara dan palestin umumnya udah masuk islam pd masa nabi muhamad yg membawa risalah terakir,.....

  BalasHapus
 22. Mazmur 37:5 "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak"

  BalasHapus
 23. paradigma muslim selalu memutar balikkan fakta...
  dulu menyebut isa almasih adalah Yesus Kristus..
  sekarang begitu ada 1 fakta kesaksian (non Official) dari orang islam-murtad, langsung saja teknik pelintir debat digunakan.!!!
  jangan sombong kamu karena alquran dan islam merupakan fakta duniawi. tidak ada tuhan itu zat... Mungkin waktu kristen masuk arab, muhammad ngelihat orang mengurapi dengan minyak zaitun...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ayat Bibel yang diyakini sebagai mukjizat iman adalah Injil Markus 16:17-18: “And these signs shall follow them that believe… They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them” (King James Version)    “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ....mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Terjemahan Baru).   “Sebagai bukti bahwa mereka percaya, ....kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka” (Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).   Menurut ayat Injil tersebut, Yesus Kristus menggaransi orang Kristen yang beriman, dengan kepastian memiliki beberapa bukti mukjizat, antara lain: tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila meminum racun yang mematikan.

   Silahkan jika memang mengaku pengikut setia...

   Hapus
  2. Dulu? Maaf dulu nya itu kapan ya. Bisa tolong tunjukin kapan dan buktinya mana?Atau jngan" lo ktemu Atheis dijalan trus die ngomong gitu ya?

   Hapus
 24. Mngusap batu-batuan untuk menghapus dosa adalah ajaran sesat.

  sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Sesungguhnya, mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani dapat menghapuskan dosa-dosa." (HR. Ahmad dari Ibnu Umar, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami, no. 2194)

  BalasHapus
 25. *** tunjukkanlah kami jalan yang lurus

  Silahkan dibaca Qur'an surat Az Zuhruf 43:61
  "Dan sesungguhnya ISA benar-benar memberi pengetahuan tentang HARI KIAMAT dan jangan ragu-ragu tentang HARI KIAMAT itu. Dan ikutlah Aku (ISA) inilah jalan yang lurus."

  Dari ayat Qur'an tadi dipahami bahwa ISA Putra Maryam tahu tentang kapan HARI KIAMAT dan ISA Putra Maryam lah si JALAN YANG LURUS.

  Qur'an Luqman 31:34
  "Sesungguhnya ALLAH, hanya pada sisiNYA sajalah, pengetahuan hari kiamat itu."

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tentang kiamat,bukan tentang hari kiamat!!kliatan tukang riba loe,nambah2in untuk keuntungan loe sendiri!!

   Hapus
  2. Dan sesungguhnya Isa......
   Isa....
   Bukan tuhan je'us....

   Hapus
  3. Kiamat sama hari kiamat apa bedanya sih?

   Standar ganda kalian, sblmnya bilang Isa adalah Yesus, skrg bilang Isa bukan Yesus. Pendirian aja nggak tetap kok mau debat?

   Hapus
 26. Msi gak yakin klo jesus adalah tuhan?
  Klo gak yakin. Bakar aja alquran lo pada

  BalasHapus
  Balasan
  1. baca surat selanjut nya :)

   Hapus
  2. Ga mw dia mas.....Ntar ketahuan mentah2 trus pusing cari dalil lagi...kan blm muncul sumber copy paste baru...:)

   Hapus
  3. Ga mw dia mas.....Ntar ketahuan mentah2 trus pusing cari dalil lagi...kan blm muncul sumber copy paste baru...:)

   Hapus
  4. Knapa ngga Kitab lo yg lu bakar, jadi nnti misalkan nnti udah ngga ada satupun Bible di seluruh bumi. Tinggal bkin lagi deh,biar perfek gan.

   Hapus
 27. Apakah ada dalil bahwa yesus adalah tuhan?
  (Yesus sendiri aja selalu mengatakan sembahlah Allah)

  BalasHapus
 28. kalian ini bego bangat sih mau aja di adu domba sama iblis
  seharusnya kalian ni jaga keharmonisan saling dukung
  dan saling salam damai jika kalian tersus berdebat
  maka kelama-kelamaan ada yg sakit hati menghina agamanya
  maka dia membunuh setelah dibunuh maka rekannya garela
  dan kita akan berperang/terjadinya penumpahan darah
  karna kita saling membunuh dan kita sama-sama berdosa
  karena godaan iblis dan iblis pun menang dia yg berkuasa
  agar kalian semua thu iblis itu mau merebuti kerajaan surga
  jadi marilah saling menghormati saling menghargai yrusan dosa
  biar kita yg tanggung sendiri salam damai bagimu

  BalasHapus
 29. Surah An Nisa 4. 88 - Al araf 7. 16-17 - Allah swt adalah sosok yg menyesatkan - surah Ar rad 13 - Allah swt adalah sosok penipu .
  Kalau iblis / Syetan dan Allah swt sudah menyesatkan ummat Nya ... Pada siapa lagi kita Berlindung .. ? surah Ar rad 13 dgn tegas mengayakan bahwa Allah swt adalah sosok yg keras Tipu daya nya , bgm mungkin manusia percaya pada sosok PENIPU .. ?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Jangan khawatir, dlm ayat2 di atas Alloh tidak akan menyesatkan UMAT MANUSIA kok. Para ahli al Quran (ahli, lo ya. Bukan awam spt kita2 ni) telah bolak balik meneliti ayat ini dan artinya cuma satu : yg disesatkan cuma ORANG KAFIR. Ini logis to karena petunjuk Alloh hanya untuk orang yg mau berpikir, mau menggunakan logikanya, dan beriman. Gitchu.

   Hapus
 30. Saudaraku yang muslim...jangan keraskan hatimu karena egomu. Tolong baca :
  1. An Nisa 4:171
  2. Hadis Anas Bin Malik hal.72
  3. Maryam 19:17
  4. Hadis Ibnu Majah

  Kalo ngak ngerti dan tau artinya karena menggunakan bahasa arab silahkan translate aja di google translate atau tanya orang2 arab yang ada di indonesia artinya.

  Kalo sudah tau nanti artinya tolong dimengerti dan dihayati pake hati nurani jangan pake ego dan hawa nafsu.
  Oke.
  Trima kasih dan salam kasih dan damai sejahtera/assalamualaikum wr. wb.

  BalasHapus
 31. Bsok" yg mau masuk surga tetapi tetap pngen terus ngelakuin dosa pindah aja gan. Soalnya tadi gw liat diatas ada yg bilang "bagaimana kamu akan tahu & mengenal Allah...apalagi untuk diselamatkan(masuk surga), lha wong kamu tidak mengenal dia(Allah)" Ini gw bneran lho gw copas dari komen sbelumnya. Ada yang minat?? Simple kok

  BalasHapus
 32. Apa susahnya saya menjadi Ahmad Qoni Rizki?

  Saya tinggal buat akun FB fiktif, dan bilang "WAH ITU BUKAN SAYA, AKUN SAYA DI BAJAK ORANG / DI ATAS NAMAKAN ORANG LAIN / DI PAKAI MISIONARIS KRISTEN" DLL DSB..

  Kalian bilang membongkar hoax, tapi sebenarnya kalian hanya kebakaran jenggot saja. Kalau mau, silakan diskusi dgn Pak Syaifuddin Ibrahim saja, beliau lebih mengerti islamologi.

  BalasHapus
 33. Profile Pic blog ini ada tulisan "STOP PEMURTADAN"

  Baru ada kesaksian begini aja sudah kalang kabut muntir argumen ke sana kemari. Dibilang "waspadalah dengan missionaris.."
  Padahal tugas missionaris adalah "berdakwah" dalam bahasa kalian. Apa salahnya berdakwah? Apakah tidak ada seorang pendakwah yang mau memualafkan seorang non muslim?

  BalasHapus
  Balasan
  1. Nah lo...kan ketahuan tabiatnya kalian memang ska bikin berita palsu, akun palsu hingga kesaksian palsu.

   Kami tdk kebakaran jenggot, cuma ksh info yg lain jngan termakan oleh kbr hoax murahan kyk gitu.

   Bedanya, dakwah missionaris kalian kaum domba tersesat & menyesatkan pake cara licik penuh tipu daya, misalnya: berbohong, kesaksian palsu, pengobatan palsu, dalil palsu, mencatut ayat diplintir utk mnyesatkan, fitnah ditebar, suap pake duit, beras, mie dst.

   Hal ini mungkin bagi kalian adalah hal biasa malah mungkin harus krn sesuai dg ajaran kitabnya :
   “Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. ” (Filipi 1:18 TB)

   “Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku (paulus) masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?” (Roma 3:7 TB)

   "Baiklah, aku sendiri bukan merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya." (Injil - 2 Korintus 12: 16).

   Jd jangan salahkan kalo org lain tdk suka dg kaum kalian. Jargonnya cinta damai & kasih tp kenyataannya.... MUNAFIK
   Sering2 lah kalian brcermin...introspeksi...

   Hapus
 34. Kesaksian macam gini emang sdh lama mereka lakukan utk menjerat "domba2" tersesat agar makin terperosok dlm kesesatan. Pura2 nolong pdhl dibwa ke tempat jagal bwt korban sesembahan mereka dlm ritual "Penebusan Dosa".

  Ini kemungkinan besar hasil rekayasa para pengusung trinitas yg berasal dr rancangan para pakar di islamologi yg memang jd kurikulum dr sekolah2 mereka & gereja nya.

  BalasHapus
 35. Alkitab itu ada sebelum alquran ada. Alkitab adalah induk dari alquran. Bible memang kebanyakan menggunakan perumpamaan, hanya org yg diurapi roh kudus sajalah yg diberi pengertian supaya mengerti. Memang di bible itu kalau sepintas ga masuk akal. Tp banyak sekali yg bible ucapkan benar adanya karna saya sering mengalami. So, buat kalian yg tdk tahu apalagi blm pernah ngerasain unusual miracle dari Tuhan, jgn asal berbicara. Sperti yg kalian sering bilang pada kami, agamamu ya agamamu agamaku ya agamaku.
  Terimakasih

  BalasHapus
 36. Untuk yang lagi galau, yang lagi bosan tidak tahu mau ngapain,
  tenang,,sekarang ada yang akan menghibur kalian sekaligus
  mengisi hari-hari kalian dengan games" online yang pastinya tidak akan
  mengecewakan kalian deh...

  yuk ikutan gabung bersama Pesonasaya.com
  Dapatkan Bonus Rollingan TO Sebesar 0,3 - 0.5% / Hari
  Bonus Referral Sebesar 20% Seumur Hidup

  * Minimal deposit hanya Rp 20.000
  * Minimal tarik dana Rp 20.000
  * Dilayani oleh CS profesional dan ramah
  * 24 jam online
  * Proses Depo & WD super cepat
  * No ROBOT MURNI PLAYER VS PLAYER
  * kamu berkesempatan menangkan Jackpot setiap harinya.

  Info lebih lanjut silahkan hubungi CS 24 Online Setiap hari melalui :
  * PIN BBM : 7A996166
  * WA : +85511817618

  Salam Sukses Pesonaqq.com

  BalasHapus